Dviejų kaimyninių šalių populiarūs dvasininkai pradeda virtualų bendravimą, aptardami tarnavimą tam pačiam Dievui ir brėždami ribas tarp turėjimo, galėjimo ir norėjimo.Filmo herojai:

Pranciškonų vienuolis, kunigas Brolis Benediktas yra ramus, stilingas, vegetaras, miestietis ir besimėgaujantis tik laisvai gamtoje gyvenančiais gyviais. Jis įkūrė Vilties miestą su onkologijos centru savo gimtajame Klaipėdos mieste. Savo 70-mečio išvakarėse vienuolis sužino, kad serga onkologine liga: „Liga privertė mane stabtelti ir apgalvoti, kaip teisingai užbaigti likusį gyvenimo etapą“.

Romos katalikų bažnyčios kunigas Andrejs Mediņš - Skaistkalnės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų klebonas, įsikūręs prie upelio Nemunėlis (Memele), jungiančio Lietuvos ir Latvijos krantus. Latvis kunigas visad bėgantis, skubantis, nuo statybų dulkėtais rūbais, auginantis ir skerdžiantis gyvulius bei mėgaujantis jų mėsa.

Andrejs buvęs Afganistano karo veteranas, griovęs miestus ir tų miestų gyventojų likimus, taikiu metu naujam gyvenimui prikelia priklausomybių turinčius žmones, o apleistiems paveldo statiniams grąžina pirmykštį grožį.

Per filmo herojų bendravimą atsiskleidžia skirtingų temperamentų, pažiūrų ir patirčių dvasininkų individualūs vidiniai konfliktai su savimi, kitais, aplinka, Dievu (ar religija) ir pinigais.


Popular clerics from two neighboring countries begin a virtual conversation, discussing serving the same God and drawing the lines between having, being able, and wanting.


Heroes of the film:

Franciscan monk, priest Brother Benediktas is calm, stylish, vegetarian, urban and only enjoys animals living freely in nature. He founded the City of Hope with an oncology center in his hometown of Klaipėda. On the eve of his 70th birthday, the monk learns that he has an oncological disease: "The disease made me pause and think about how to correctly end the remaining stage of my life."

Roman Catholic priest Andrejs Mediņš - Skaistkalne St. The parish priest of the Assumption of the Virgin Mary is located by the river Nemunėlis (Memele), which connects the shores of Lithuania and Latvia. A Latvian priest who is always running, in a hurry, in dusty clothes from construction, raising and slaughtering animals and enjoying their meat.

Andrejs, a former veteran of the Afghanistan war, who destroyed cities and the destinies of the inhabitants of those cities, resurrects people with addictions to a new life in peaceful times, and restores abandoned heritage buildings to their original beauty.

Through the communication of the heroes of the film, the individual inner conflicts of clergymen with different temperaments, views and experiences with themselves, others, the environment, God (or religion) and money are revealed.


Populāri garīdznieki no divām kaimiņvalstīm uzsāk virtuālu sarunu, apspriežot kalpošanu vienam un tam pašam Dievam un novelkot robežu starp pieļaujamo un grēku.

Filmas varoņi:

Franciskāņu mūks, priesteris Brālis Benediktass ir mierīgs, stilīgs, veģetārietis, pilsētnieks un priecājas tikai par dzīvniekiem, kas brīvi dzīvo dabā. Viņš savā dzimtajā pilsētā Klaipēdā nodibināja Cerību pilsētu ar onkoloģijas centru. Savas 70. dzimšanas dienas priekšvakarā mūks uzzina, ka viņam ir onkoloģiska slimība: "Slimība lika apstāties un padomāt, kā pareizi beigt atlikušo dzīves posmu."

Romas katoļu priesteris Andrejs Mediņš - Skaistkalnes Sv. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudzes priesteris atrodas pie Nemunēļa (Mēmeles) upes, kas savieno Lietuvas un Latvijas krastus. Latviešu priesteris, kurš vienmēr skrien, steidzas, no būvniecības putekļainās drēbēs, audzē un kauj lopus un bauda to gaļu.

Andrejs, bijušais Afganistānas kara veterāns, kurš iznīcināja pilsētas un to iedzīvotāju likteņus, mierīgos laikos atdzīvina jaunai dzīvei cilvēkus ar atkarībām un atjauno pamestas mantojuma ēkas to sākotnējā skaistumā.

Caur filmas varoņu komunikāciju atklājas garīdznieku ar atšķirīgu temperamentu, skatījumu un pieredzi individuālie iekšējie konflikti ar sevi, citiem, apkārtējo vidi, Dievu (vai reliģiju) un naudu.


LT

LV

RIBA

Dokumentālā pilnmetrāžas filma

RIBA

Dokumentinis ilgametražis filmas

EN

Documentary feature film

EDGE